Vzdelávanie

Kritika a pochvala - efektívne nástroje riadenia výkonu

Ciele:

  • byť schopný charakterizovať jednotlivé typy osobností, ich správanie, vycítiť ich potreby a pocity
  • vedieť byť sociálne zdatný, efektívne sa správať k druhým a primerane sa kontrolovať
  • poznať princípy použitia vybraných prístupov k motivácii
  • mať vyskúšané správanie ľudí pri podávaní a prijímaní pochvaly, poznať techniky empatických zručností, zvládania emócií
  • poznať princípy prijímania a podávania kritiky, vedieť určiť vhodnosť ich použitia na základe reálnej situácie v práci
  • mať prakticky vyskúšané jednotlivé zručnosti pre aplikáciu kritiky a pochvaly