Vzdelávanie

Vedenie ľudí, motivácia

Ciele:
  • vedieť charakterizovať vedenie ľudí a vymedziť základné typy vedúcich
  • vedieť popísať rozdiely v správaní manažéra zameraného na úlohy, resp. ľudí
  • byť schopný charakterizovať jednotlivé štýly vedenia ľudí a určiť vhodnosť ich použitia na základe reálnej situácie v práci
  • mať vyskúšané vedenie ľudí pri plnení zadanej úlohy a poznať vlastný preferovaný štýl vedenia podriadených,
    poznať princípy použitia vybraných prístupov k motivácii podriadených.