Vzdelávanie

Ekonomika pre neekonómov

Ciele:

  • osvojiť si základné ekonomické pojmy,
  • naučiť sa vnímať funkcie podniku a systém jeho hospodárenia
  • oboznámiť sa so základmi účtovania a evidencie majetku a záväzkov v súlade so Zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov
  • porozumieť princípu podvojnosti a súvzťažnosti, vedieť zostaviť finančný plán firmy, rozhodovať o investičných variantoch
  • poznať daňovú sústavu SR a jej prepojenie na účtovníctvo firmy
  • naučiť sa zisťovať účtovný a daňový hospodársky výsledok, zostaviť účtovnú závierku, zvládnuť finančnú analýzu podniku

 

Certifikát: Kurz je akreditovaný MŠ SR, absolvent získava Osvedčenie

 

Trvanie: 2 x 3 dni