Vzdelávanie

Obchodné rokovanie

Ciele:
prehĺbiť si zručnosti vedenia obchodného rokovan