Vzdelávanie

Efektívna komunikácia

Ciele:

  • zdokonaliť si zručnosti v efektívnej komunikácii, v riešení najčastejších problémových
    situácií
  • naučiť sa priebežne analyzovať komunikáciu v organizácii, hľadať možnosti jej zlepšenia
  • skvalitniť informačné toky v organizácii, uvedomovať si skreslenie informácií v komunikačnom reťazci organizácie
  • vedieť identifikovať jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie.