Vzdelávanie

Podniková kultúra

Ciele:

  • vedieť definovať pojem firemná kultúra a poznať klasifikáciu firemnej kultúry
  • poznať typy kultúr a ich zamerania,
  • vedieť zvážiť možnosť výberu a uplatňovania vhodného typu pre svoju firmu.