Medzinárodné projekty

Projekty

TRANSFER Slovensko začal realizovať medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie od r. 1998 ako koordinátor alebo ako partner. Sú to projekty  Európskej únie v rámci výziev Leonardo da Vinci, Grundtvig a Socrates, od roku 2016  v rámci výziev projektu Erasmus+.  TRANSFER  Slovensko v rámci týchto programov bol partnerom  alebo koordinoval viac ako 25 projektov. Za posledných 10 rokov medzi najdôležitejšie patria:

 

 

 

GoerudioProject  Goerudio bol financovaný Európskou komisiou v rámci programu Lifelong Learning - KA4. Hlavnými cieľmi projektu boli: vytvorenie siete zloženej z európskych učiteľov a študentov v oblasti prírodovedných predmetov, výmena informácií zameraných na hlavné prekážky pri štúdiu prírodovedných predmetov, identifikácia a prehľad existujúcich projektov a iniciatív v oblasti výučby prírodovedných predmetov zameraných na interaktívne a zážitkové učenie, vytvorenie databázy skúseností a zdrojov učiteľmi a študentmi z výučby prírodovedných predmetov, organizovanie národných workshopov zameraných na výmenu vytvorených zdrojov.  TRANSFER zapojil do projektu 

 

 

 

ChemistryProjekt  Chemistry bola výzva Comenius v rámci   Lifelong Learning programnu Európkej komisie.  Cieľom projektu bola podpora záujmu o štúdium chémie  na základných a stredných školách. Koordinátorom projektu bola  Univerzita v Janove. V rámci projektu boli realizovaných 5 konferencií na túto tému a publikované príspevky a štúdie o inovatívnych prístupoch v oblasti didaktiky chémie a bola vytvorená sieť  škôl a inštitúcií s cieľom výmeny informácií na danú oblasť. TRANSFER zapojil do projektu priamo učiteľov chémie na stredných školách a spolu s Katedrou didaktiky prírodných vied UK umožnil členom katedry ako aj učiteľom predniesť a publikovať svoje príspevky na týchto konferenciách. 

 

 

 

HeppyProjekt Heppy bol projektom výzvy Leonardo da Vinci-Development of innovation. Project koordinovala  Gradenigo Hospital v Turíne a cieľom projektu bolo poskytnúť sociálnym pracovníkom a pracovníkom v domovoch sociálnych služieb informácie a zručnosti s cieľom  rozvinúť nový holistický prístup v oblasti starostlivosti o pacientov a klientov s chronickými ochoreniami založenej na naratívnom prístupe k pacientom a klientom. TRANSFER zapojil do projektu viacero Domovov sociálnych služieb, ktorých pracovníci dostali možnosť oboznámiť sa s touto metódou a začať ju aplikovať vo svojej práci.

 

 

 

RoutesProjekt  Routes bol projektom  Lifelong Learning programu  Comenius . Projekt koordinoval Franco Momigliano Institute  v Taliansku a cieľom projektu bolo zapojiť stredné školy z partnerských krajín zapojených do projetu   s cieľom zmapovať  sociálnu históriu migrácie, systémy integrácie v jednotlivých európsky krajinách ako aj situáciu immigrantov v týchto krajinách. TRANSFER zapojil do projektu 10 stredných škôl v rámci celého Slovenska. 

 

 

 

LetsProjekt  LeTS bol realizovaný v rámci výzvy programu  Leonardo da Vinci . Cieľom projektu bolo vytvoriť on-line tréningový balík pre učiteľov jazykov s cieľom podporiť ich rozvoj a zručnosti pri vývoji e-learningových vzdelávacích projektov zameraných na výučbu cudzích jazykov a vytvoriť tak efektívny vzdelávací nástroj v tejto oblasti.  TRANSFER zapojil do projektu 5 expertov na tvorbu e-earningových vzdelávacích modulov v oblasti jazykovej prípravy, ktorí spolu s partnermi spolupracovali na tvorbe on-line balíka. 

 

 

 

Einet

Projekt Einet bol projektom, ktorého cieľom bolo vytvoriť  multi-level sieť s cieľom podporiť podnikanie a inovatívne tréningy pre mladých ľudí zo zapojených partnerských krajín.   Koordinátorom projektu bola Univerzita Bodo – Nórsko a do projektu bolo zapojených  17  európskych krajín  na 4 úrovniach (lokálnej,  regionálnej, národnej a transnacionálnej) 

Hlavnými aktivitami siete bolo vytvorenie "virtuálneho vzdelávacieho areálu“ -  (poskytovanie prístupu k podnikateľskému a inovačnému vzdelávaniu a odbornej podpore), vytvorenie siete podnikových a inovačných jednotiek v partnerských krajinách a zavedenie centra odborných znalostí  s cieľom pracovať na aktivitách ako sú identifikovať trendy a šíriť inovácie v podnikateľskej príprave, vzdelávaní a podpore.


 

 

Coach

Projekt Coach in VET - Coaching in vocational education and training (VET) bol zameraný na vytvorenie systému koučovania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Mnohí učitelia ako aj riaditelia škôl  v odbornom vzdelávaní a príprave nie sú dostatočne pripravení na to, aby plnili úlohu pedagóga  a manažéra odborného vzdelávania. Cieľom projektu bolo pomôcť vedúcim pracovníkom pracovať na zlepšovaní ich zručností z hľadiska   kontextu svojej práce a riadiacich procesov. Zámerom projektu bolo  vypracovať základný balík   v oblasti koučovania pre učiteľov a manažérov v OVP a sprístupniť ich v partnerských krajinách. Trinásť partnerov spolupracovalo s príslušnými národnými sieťami s cieľom vytvoriť webový nástroj  na riadenie koučovacích znalostí a zručností v odbornom vzdelávaní a príprave. Výstupom projektu je nástroj na CD, ktorý umožňuje manažérom, odborníkom a odborníkom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy optimalizovať svoj vlastný profesionálny rozvoj a individuálne profesionálne schopnosti svojich študentov rýchlejším a uspokojivejším spôsobom. TRANSFER svojimi trénermi  a koučami  výraznou mierou prispel pri tvorbe uvedených koučovacích nástrojov, pretože na rozdiel od niektorých ďalších partnerov je v SR systém koučovania na rôznych úrovniach už dlhšie rozvinutý a úspešne sa realizuje či už v súkromnej alebo verejnej sfére. 

 

 

 

WinbusProjekt WinBus  - Women Integration in Business Creation -  bol zameraný na väčšie zapojenie žien do podnikania. Cieľom projektu bolo vytvoriť online  kurz pre začínajúce ženy podnikateľky resp. aj tie, ktoré len chcú začať potenciálne podnikať. Výstupom projektu boli online kurzy,  ktoré boli zamerané na základné  procesy založenia od podnikateľského zámeru  - ako napr. pomoc pri  premýšľaní o podnikeľských  nápadoch a rozvíjaní zručností, ktoré budú ženy podnikateľky potrebovať.  Online kurz obsahoval tri základné témy:  Je pre podnikanie pre mňa? - Ty to dokážeš! Zlepši si svoje sebavedomie pre začatie podnikania. Súlad rodiny a podnikania. TRANSFER sa podieľal na tvorbe druhého modulu. 

 

 

 

ProbiqCieľom projektu PROBIQ bol návrh  a tvorba vzdelávacích kurzov v oblasti programovania pre slabozrakých a nevidiacich. Hlavným výstupom projektu bola tvorba dizajnu a vzdelávacieho kurzu, ktorý umožňuje slabozrakým a nevidiacim programovať základné funkcie v danom programovacom jazyku.  TRANSFER sa spolu s Matematicko-fyzikálnou fakultou UK priamo podielal na tvorbe tohoto kurzu. Tento projekt bol  v roku 2011 ocenený Európskou komisiou ako jeden z najlepších projektov výzvy Leonardo daVinci   v roku 2011. 

 

 

 

Yes

Cieľom projektu YES bolo uľahčiť integráciu mladých lidí, ktorí majú nedokončené vzdelanie do pracovného procesu. Väčšina hlavne malých a stredných firiem má problém takýchto ľudí zamestnať a dať im druhú šancu  dokončiť si profesijné vzdelánie, pričom majú často obavy z toho, že títo mladí ľudia budú problémoví a bude im treba venovat značnú pozornosť. Hlavným cieľom projektu YES bolo reagovať na  potrebu posilenia kompetencí personalistov a majiteľov MSP v práci s „problémovými“ mladými ľuďmi, ktorí môžu do budúcnosti  predstavovať značnú čast odbornej pracovnej sily. Projekt vytvoril  systém podpory pre personalistov a majiteľov MSP, ktorí sú zodpovední za nábor a integráciu mladých ľudí. TRANSFER sa podieľal na tvorbe balíka  motivačných nástrojov pre personalistov ako mladých ľudí efektívnejšie zapojiť do pracovného procesu. 

 

 

 

LlabsProjekt „LLABS – Celoživotné vzdelávanie  pre trvalo udržateľný rozvoj“ vychádzal zo vzdelávacích potrieb dospelých  – učiteľov a trenérov z partnerských krajín, pôsobiacich v oblasti ochrany životního prostredia, pretože toto  je stale len  okrajovou témou vo vzdelávacích kurikulách pro dospelých s výnimkou niektorých odborných kurzov. Udržateľný rozvoj by mal byť považovaný za výzvu pre vzdelávanie dospelých práve v neformálnom vzdelávání. 

 

 

 

 

RomProjekt Romafashion bol projektom Leonardo da Vinci – transfer inovácií.  Cieľom projektu ROMFASHION bolo zvýšiť zamestnateľnosť mladých romských žien tým, že sa naučia šiť, organizovať si prácu, prípadne si založiť vlastnú živnosť ako krajčírka. Partnermi projektu boli Grécko, Španělsko, Česká republika, Slovensko a Turecko. Vo všetkých týchto krajinách žijú rôzne skupiny Rómov, ktoré sú znevýhodnené na miestnom trhu práce. Projekt bol zameraný aj na lepšiu integráciu Rómov do spoločnosti. TRANSFER zapojil do projektu skupinu rómskych žien z obce Mojmírovce, ktoré v priebehu projektu za pomoci odborných lektorov dokázali reálne ušiť tradičné rómske šaty, ktoré boli spolu s ďalšími partnermi na záver projektu v Aténach predvedené na módnej prehliadke typického rómského oblečenia pre slavnostné príležitosti a tance.

 

 

 

RomipenProjekt Romipen bol projektom výzvy Grundtvig. Cieľom projektu ROMIPEN bola  podpora začleňovania etnických minorít do spoločnosti a odbúrávanie kultúrnych bariér migrantov v krajinách Európskej únie ako aj  v krajinách strednej a východnej Európy prostredníctvom vzdelávacích modulov vytvorených spoluprácou všetkých partnerov projektu. Jedným z výstupov projektu bol aj e-learningový kurz o kultúre a histórii Rómov. TRANSFER sa cez expertov na rómsku problematiku na Slovensku podieľal na tvorbe jednotlivých vzdelávacích modulov, ktoré sú k dispozícii na CD.