Vyhľadávanie
Referencie
Východoslovenská energetika, a.s.
Medzinárodné projekty

Národné projekty

Naša firma TRANSFER Slovensko, s.r.o. realizovala  od roku  2014 doteraz nasledovné národné projekty:

 

 1. V rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os č.1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy , Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú realizoval TRANSFER  projekt „Rozvoj stredného odborného školstva“ kde výstupom projektu bol „Model a metodika zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné  a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní a uplatnenie absolventov SOŠ. 

  Výstupy projektu:
  - metodika zisťovania kvalifikovaných odhadov zamestnávateľských organizácií o budúcom vývoji zamestnanosti z pohľadu prepojenia na študijné a učebné odbory SOŠ
  - určenie prevodových vzťahov medzi zamestnaniami (klasifikácia zamestnaní),  a klasifikáciou odborov vzdelávania 
  - model  s metodikou pre sledovanie uplatnenia absolventov  s podrobnejšou analýzou uplatnenia napr. uplatnenie podľa konkrétneho vykonaného zamestnania.
  - bola definovaná sústava vzťahov korelácie medzi zameraním príslušných učebných  a študijných odborov SOŠ a vykonávaným zamestnaním (SK ISCO-08) v jednotlivých krajoch SR
  - bola vypracovaná metodika , ktorá umožňuje sledovať rozmiestnenie absolventov SOŠ v cieľových skupinách


 2. TRANSFER v rámci prístupu slovenských vzdelávacích subjektov do európskej databázy EPALE realizoval  projekt: „Zabezpečenie konzistentej údajovej základne existujúcich  podnikateľských subjektov na Slovensku zamestnávajúcich do dvadsať zamestnancov.“ 

  Výstup projektu:
  - oslovenie viac ako 5000 vzdelávacích inštitúcií s ponukou zapojiť sa do európskej databázy EPALE. Boli oslovené všetky vzdelávacie inštitúcie v jednotlivých krajoch SR pôsobiace v oblasti formálneho ako aj neformálneho vzdelávania.


 3. V rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ podporovaného cez Švajčiarsky finančný mechanizmus TRANSFER realizoval projekt „Školenie a stáže pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov.“

  Výstupy projektu:
  - pilotné školenie s lektormi so Švajčiarska v odboroch: elektrotechnika, služby-odbor kaderníctvo, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo
   a stavebníctvo pre 60 učiteľov stredných odborných škôl a majstrov odbornej výchovy
  - akreditovanie vyššie uvedených študijných programov na MŠ SR
  - na základe akreditovaných študijných programov realizácia multiplikačných školení pre 550 učiteľov stredných odborných škôl a majstrov odbornej výchovy, so získaním kreditov a certifikátov 
  - analýza kvality realizácie uvedených školení