Vzdelávanie

Sústava kurzov 2BCognitus

Našim poslaním je sprostredkovať poznatky a zručnosti pre profesionálne riadenie projektov a šíriť presvedčenie o potrebe a možnostiach zlepšovať riadenie projektov.


Poznatok je súbor informácií o podstate a priebehu vykonania určitej úlohy manažéra projektu. Zručnosť je schopnosť použiť získané poznatky pri riešení pracovných úloh. Poznatky, zručnosti a presvedčenie o ich potrebnosti tvoria schopnosti manažérov projektov.


Naše kurzy sledujú dve línie:

 

Sústava kurzov 2BCognitus
Kliknite na obrázok pre zväčšené zobrazenie stromu kurzov 

 

Prvá línia je sled troch obsahovo nadväzujúcich kurzov:

  1. Úvod do projektového riadenia (2 dni - základné pojmy z oblasti PR)
  2. Základy projektového riadenia (2 dni - základné procesy cyklu riadenia projektu a základné úlohy
    manažéra projektu v každom z týchto procesov).
  3. Príprava na nezávislé overenie odbornej spôsobilosti odborníka na projektové riadenie (certifikáciu). Spoločnosťou re projektové riadenie (SPPR) podľa medzinárodného štandardu IPMA (International Project Managemenet Association)- 2 dňový kurz.


Záujemcom o tieto kurzy odporúčame, aby do kurzov B a C vstupovali s poznatkami z predchádzajúceho typu kurzu. Nie je to však podmienkou, ak záujemca o kurz má porovnateľné poznatky zo samoštúdia, alebo z kurzov iných vzdelávacích inštitúcií.

 

Druhá línia je súbor samostatných kurzov D) Projektové riadenie pre pokročilých. Každý z týchto kurzov je špecializovaný na rozvoj niektorej schopnosti, alebo skupiny príbuzných schopností pre riadenie projektov, programov a portfólií projektov.


Vychádzame pri tom zo súboru požadovaných schopností odborníkov na projektové riadenie (SPS). SPS vydala SPPR podľa medzinárodného štandardu „IPMA Competence Baseline". Sú to nateraz tieto kurzy:

D1) Riadenie rizík a príležitostí projektov.
D2) Vytvorenie projektovej kancelárie.
D3) Vykonávanie a kontrola projektu.
D4) Zmluvné zabezpečenie komplexného projektu.
D5) Riadenie zmien, zmluvných nárokov a rozporov.
D6) Finančné riadenie projektov.
D7) Spracúvanie poučení z projektov.
D8) Efektívnosť výstavbového projektu.

Ďalšie kurzy vieme pripraviť po dohode s objednávateľom.


V našich kurzoch používame tieto pedagogické metódy: vstupný test schopností, tvorba tímu, výklad na konkrétnom príklade, „učenie robením" a „učenie pozorovaním", opakovanie, skupinové a individuálne cvičenia, spätná väzba účastníkov pre lektorov. Jednotlivé kurzy tak predstavujú kombináciu seminára (kolektívne štúdium), workshopu (kolektívne riešenie praktickej úlohy), alebo tréningu (lektormi usmerňované sebazdokonaľovanie. Možno z nich zostaviť aj školenie (ucelený súbor kurzov v rozsahu 2-semestrálneho štúdia s vypracovaním záverečnej práce, posudzovanej nezávislými hodnotiteľmi, ktorí neboli lektormi v kurze).


Obsah a trvanie kurzov, alebo ich kombináciu do školenia prispôsobíme k potrebám zákazníkov, ale nie na úkor kvality našej práce. Nesľubujeme „vyrobiť" profesionálneho projektového manažéra „zo dňa na deň".

 

Ďalšie informácie o kurzoch nájdete na stránke www.2bcognitus.com.