Vzdelávanie

Konflikty a ich riešenie

Ciele:

Po absolvovaní tréningu budú účastníci:

  • vedieť charakterizovať pracovný konflikt, jeho príčiny a fázy vývoja pracovného konfliktu s možnosťami jeho vyriešenia
  • vedieť identifikovať konfliktné situácie už na začiatku na základe verbálnych a neverbálnych znakov
  • ovládať základné prístupy k zvládaniu pracovných konfliktov
  • poznať postup riešenia - hlavné kroky zvládnutia pracovného konfliktu a vedieť zvoliť správny prístup k eliminácii konfliktných situácií s výsledkom prijateľným pre obidve strany v konflikte
  • mať zručnosti v aktívnom počúvaní a asertivite
  • poznať vybrané techniky zvládania emócií (agresivity, pasivity) podriadeného/ nadriadeného/kolegu/zákazníka v konfliktnej situácii
  • mať zručnosť identifikovať ten správny prístup na konkrétny konflikt.