Vzdelávanie

Vodcovstvo

Ciele:
Po absolvovaní tréningu budú účastníci:

  • poznať rozdiely medzi vedením a riadením, medzi manažérom a lídrom
  • poznať potrebu súladu manažmentu a vodcovstva pri usmerňovaní chodu organizácie
  • poznať a vedieť si otestovať vlastné predpoklady k jednotlivým štýlom.