Vzdelávanie

Ekonomický a finančný manažment

Ciele:

Po absolvovaní témy budú účastníci schopní:

  • Vysvetliť základné pojmy z ekonomického slovníka (napr. controlling, reporting, cash flow, DPH a iné)
  • Formulovať základné ekonomické princípy riadenia podniku
  • Porozumieť základným poznatkom o nákladových triedach a druhoch (prvotné a druhotné náklady, fixné a variabilné náklady)
  • Porozumieť podstate a jednotlivým druhom výnosov
  • Porozumieť majetku (fixnému a obežnému)
  • Rozlíšiť podstatu medzi vlastným a cudzím kapitálom
  • Jednoducho analyzovať finančné výkazy

 

Trvanie: 2 - 3 dni